ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator JK PC-SERVIS - Servis PC, servis notebooků, Praha západ

V době virové nákazy provoz NEPŘERUŠEN, působíme s ochrannými pomůckami!

Dárkový poukaz
Individuální přístup

Servisní podmínky

Všeobecné podmínky

Níže uvedené servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) mezi zákazníkem a dodavatelem (dále jen zhotovitel), uzavřenou podle občanského zákoníku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


Dodavatel:

Jaroslav Jesenský, IČ: 87198673, adresa: Spojovací 174, 252 18 Úhonice

Kontakty:

e-mail: info@jkpcservis.cz, tel.: 733 751 119


1. Vymezení pojmů:

Smlouva o dílo (objednávka) - Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a zákazník se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci nebo služby, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava.

Zhotovitel (dodavatel) - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který poskytuje služby.

Zákazník/odběratel (objednavatel) - Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba.

Těmito servisními podmínkami se řídí práce prováděné jako servisní práce a opravy.


2. Obecná ustanovení

Smlouvou se rozumí podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu (dokument s názvem „Příjemka zařízení do servisu“).

Za uzavření Smlouvy se považuje i neosobní předání zařízení k provedení servisního zásahu. Tímto je zejména zaslání zařízení k opravě přepravní službou nebo poštou, kde zákazník vyžaduje svoji vůli k uzavření smlouvy o dílo. (Za případné poškození zařízení přepravní službou zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost.)

Zákazník se předáním zařízení k servisnímu zásahu a uzavřením smlouvy Svobodně stvrzuje, že se seznámil s těmito servisními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto servisní podmínky, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Servisní podmínky jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele https://www.jkpcservis.cz.


3. Doprava zařízení do servisu

Zákazník má možnost po domluvě zařízení do servisu dopravit osobně na adresu Spojovací 174, 252 18 Úhonice.

Zákazník má možnost zaslat zařízení do servisu i přepravní společností. Zákazník musí zařízení bezpečně zabalit tak, aby nemohlo dojít vlivem přepravy k jeho poškození.

V přípatě zaslání zařízení do servisu hradí vždy cenu přepravy zákazník.

Zhotovitel může po domluvě vyzvednout zařízeni u zákazníka osobně. Cena dopravy bude zákazníkovi sdělena předem podle počtu kilometrů. Cena je 7 Kč za 1 km a počítá se cesta tam i zpět. Cena dopravy bude zahrnuta v celkové ceně faktury.


4. Způsob dodání zářízení zpět zákazníkovi

Zákazník má možnost po předchozí domluvě odebrat servisované zařízení osobně na adrese Spojovací 174, 252 18 Úhonice.

Zhotovitel může po domluvě doručit zákazníkovi opravené zařízení osobně. Cena dopravy bude zákazníkovi sdělena předem podle počtu kilometrů. Cena je 7 Kč za 1 km a počítá se cesta tam i zpět. Cena dopravy bude zahrnuta v celkové ceně faktury.

Zhotovitel může při souhlasu zákazníka zaslat již servisované zařízení zákazníkovi přepravní společností. Cenu přepravy hradí zákazník. Cena přepravy bude zahrnuta v celkové ceně faktury. Fakturu lze uhradit předem bankovním převodem nebo dobírkou.

V případě zaslání přepravní společností musí zákazník před převzetím zkontrolvat stav zásilky, případě poškozeného obalu nesmí zásilku převzít, zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za poškození zařízení vlivem přepravy.

V Případě zaslání servisovaného zařízení na dobírku zaplatí zákazník cenu faktury přepravní společnosti, které jej poté vyplatí zhotoviteli.

Podpisem formuláře o vrácení zařízení zákazník stvrzuje, že servisované zařízení nebylo v důsledkem servisu nijak poškozeno a bylo vráceno v odpovídajícím technickém stavu. V případě zaslání přepravní společností podpisem převzetí zásilky od přepravní společnosti.


5. Cena

Součástí smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.

Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření smlouvy limitní cenu stanovit, pak se limitní cena zakázky stanoví jako předběžná cena.

Předběžná cena není stanovena na základě odborné diagnostiky, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky limitní cenu zakázky novou, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li nově stanovená limitní cena předběžnou cenu o více než 10%, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší až do doby, než objednatel projeví souhlas s novou limitní nebo předběžnou cenou.

Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou limitní nebo předběžnou cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá souhlas se změnou limitní nebo předběžné ceny na straně objednavatele.

Všechny uvedené ceny jsou včetně všech poplatků.

Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

 • Když zhotovitel sdělí objednateli svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pakliže měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.)
 • Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)
 • Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat.

V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty než 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.


6. Způsob úhrady

Platit lze hotově při převzetí, bankovním převodem nebo v případě přepravní společnosti i dobírkou. Číslo bankovního účtu je 2901260634/2010, jako variabilní symbol uveďte vždy číslo faktury.


7. Elektronická evidence tržeb (EET)

Povinnost elektronické evidence tržeb (EET) je pro nás platná ve 4. fázi, ode dne 1.5.2020

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


8. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy výpočetní techniky a spotřební elektroniky záruku 2 měsíce.

Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu.


Výjimky ze záruk:

 • Na nové komponenty je záruční doba dána výrobcem.
 • Na již použité komponenty je záruční doba dána zhotovitelem, v opačném případě není záruční doba žádná. Zákazník je s tímto faktem seznámen a souhlasí s ním.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršením záruční doby
 • Mechanické či jiné poškození, neodborná instalace, neodborné zacházení apod.
 • Pokud byly vady způsobeny počítačovými viry
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí
 • Užívání zařízení v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • Zařízení bylo poškozeno živly, nebo výpadkem či přepětím elektrické sítě
 • Zařízení bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

9. Osobní údaje

V případě, že odběratel poskytne své osobní údaje, např. při předání zařízení do servisu, pomocí emailu v komunikaci nebo jiným způsobem, odběratel stvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřeby. Ochrana osobní údajů


10. Závěrečné ustanovení

Opravou, úpravou se rozumí výměna vadných nebo zákazníkem určených komponentů za nové nebo dodání použitých komponentů, které prošly samostatně bez problémů hardwarovými testy, nebo oprava poškozených komponentů stávajících.

Zhotovitel ručí za hardwarovou funkčnost dílů v době předání zákazníkovi, které byly v zařízení vyměněny nebo do ní dodány na základě nabídky zhotovitele odsouhlasené zákazníkem.

Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaném zařízení.

Zhotovitel neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v zařízení.

Zhotovitel neručí v žádném případě za poškození zařízení vlivem přepravy přepravní společností.

Zhotovitel neručí v žádném případě za budoucí nehody v servisovaných zařízeních (dronech).


Tyto servisní podmínky nabývají platnosti dne 14. února 2020

Kontaktujte nás!

*Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

©2011-2024 JK PC-SERVIS | Odkazy | Tvorba webových stránek, optimalizace pro vyhledávače SEO - JK WebDesign