ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator JK PC-SERVIS - Servis PC, servis notebooků, Praha západ

V době virové nákazy provoz NEPŘERUŠEN, působíme s ochrannými pomůckami!

Dárkový poukaz
Individuální přístup

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě www.jkpcservis.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


Dodavatel:

Jaroslav Jesenský, IČ: 87198673, adresa: Spojovací 174, 252 18 Úhonice

Kontakty:

e-mail: info@jkpcservis.cz, tel.: 733 751 119


1. Vymezení pojmů:

Kupující je spotŕebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, pracovní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem své podnikatelské činnosti k dosažení zisku s těmito výrobky nebo službami.


2. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující osobně, telefonicky nebo emailem. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

Po dokončení objednávky na počítačovou sestavu či notebook bude požadována záloha ve výši 50% s celkové částky objednávky.

Zálohu je možné předat osobně, poslat na bankovní účet: 272771394/0300, nebo zaslat poštou na adresu: Jaroslav Jesenský, Spojovací 174, 252 18 Úhonice.

Při objednání počítačové sestavy či notebooku nabývá objednávka platnosti až po přijetí výše uvedené zálohy.

Podáním objednávky kupující svobodně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.jkpcservis.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


3. Stornování objednávky

Odeslanou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme. V případě již potvrzené objednávky na počítačovou sestavu či notebook propadá záloha v dané výši.


4. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky
V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, nemusí prodávající potvrdit pouze tu část objednávky. Prodávající rovněž může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.
5. Dodací podmínky

Zákazník má možnost odebrat objednané zboží pokud je skladem osobně po předchozí domluvě na adrese Spojovací 174, 252 18 Úhonice.

Prodávající může po domluvě kupujícímu doručit objednané zboží i osobně. Cena dopravy bude kupujícímu sdělena předem podle počtu kilometrů. Cena je 7 Kč za 1 km a počítá se cesta tam i zpět. Cena dopravy bude zahrnuta v celkové ceně faktury.


6. Ceny

Při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce a sdělena objednateli pomocí e-mailu, telefonicky, nebo osobně při osobní objednávce. Ceny jsou vždy konečné, tj. včetně všech poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

V případě, že se jedná o notebooky, nebo počítačové sestavy které jsou na objednávku bude požadována úhrada zálohy ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.


7. Způsob úhrady

Platit lze hotově při převzetí, bankovním převodem nebo v případě přepravní společnosti i dobírkou. Číslo bankovního účtu je 2901260634/2010, jako variabilní symbol uveďte vždy číslo faktury.


8. Elektronická evidence tržeb (EET)

Povinnost elektronické evidence tržeb (EET) je pro nás platná ve 4. fázi, ode dne 1.5.2020

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má ze zákona právo do 14 dní odstoupit od smlouvy.

Ve lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

V případě tohoto rozhodnutí nás o tom písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující:

  • Vrácené zboží musí být kompletní, v původním neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů
  • Zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno
  • Doložte prosím vystavený prodejní doklad

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.


10. Reklamace a záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na faktuře, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba počíná běžet dnem vystavení faktury. Záruční doba se prodlužuje pouze o dobu, od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel zboží vyzvedne, ale do chvíle, kdy byla opravena a spotřebitel si zboží mohl vyzvednout.

V případě, že dodavatel prodávajícího respektive výrobce zboží poskytuje na některé z nabízeného zboží záruku kratší než 24 měsíců, poskytuje prodávající kupujícímu podnikateli pouze záruku v tomto rozsahu, a o které je kupující podnikatel informován. A taktéž je uvedena v záručním listu, který je dodáván s tímto zbožím.

Při nákupu jednotlivého komponentu, který si kupující montuje nebo instaluje do svého počítače sám, neodpovídáme za jeho kompatibilitu s komponenty v počítači již namontovanými nebo instalovanými a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží, či vznik jiné škody v případě, že došlo k porušení postupu při instalaci či kombinování komponentů či software, dle návodu a pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím.

Postup reklamace a její vyřízení:

Kupující doručí na vlastní náklady reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, CD nebo disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím prosíme o předložení faktury, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

V případě, že při posouzení reklamované vady se zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršením záruční doby
  • Mechanické či jiné poškození, neodborná instalace, neodborné zacházení
  • Pokud byly vady způsobeny počítačovými viry
  • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí
  • Užívání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • Zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem či přepětím elektrické sítě
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Na zboží s životností kratší než 24 měsíců je kupující vždy informován a je tak uvedeno i na faktuře, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka.

Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu.

Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím.

Prodávající neručí v žádném případě za škodu způsobenou neodborném používáním zakoupeného zboží.

Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.


11. Osobní údaje

V případě, že odběratel poskytne své osobní údaje, např. při objednání náhradního dílu, pomocí emailu v komunikaci nebo jiným způsobem, odběratel stvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřeby. Ochrana osobní údajů


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 14. února 2020

Kontaktujte nás!

*Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

©2011-2024 JK PC-SERVIS | Odkazy | Tvorba webových stránek, optimalizace pro vyhledávače SEO - JK WebDesign